Warunki Użytkowania

Warunki Użytkowania

Użytkowanie i dostęp do niniejszej witryny internetowej i jej podstron („Witryna”) podlega następującym Warunkom użytkowania. Uzyskując dostęp do Witryny, korzystając z niej lub współtworząc ją Użytkownik akceptuje, bez ograniczeń i bez zastrzeżeń, poniższe Warunki użytkowania.

Barry Callebaut zastrzega sobie prawo do każdorazowego modyfikowania lub poprawiania niniejszych Warunków użytkowania, wedle wyłącznego uznania Barry Callebaut, w drodze aktualizacji niniejszej publikacji. Wszelkie poprawione wersje są dla Użytkownika wiążące. Za każdym razem, gdy Użytkownik zamierza korzystać z Witryny powinien zapoznać się z Warunkami użytkowania aby upewnić się, że rozumie Warunki użytkowania obowiązujące w danym momencie. Zmienione Warunki użytkowania wchodzą w życie z dniem wskazanym w zmienionych Warunkach użytkowania.

Określenie „Barry Callebaut” odnosi się do podmiotu grupy Barry Callebaut odpowiadającego za Witrynę, w szczególności do Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zürich, Szwajcaria. W stosownych przypadkach określenie „Barry Callebaut” może również odnosić się do każdego innego podmiotu powiązanego grupy Barry Callebaut. Aby skontaktować się z Barry Callebaut można skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego w witrynie.

Użytkowanie witryny

 • Osoba przekazująca lub wysyłająca jakiekolwiek komunikaty lub treści do niniejszej Witryny lub w inny sposób do spółki Barry Callebaut ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie treści i informacje zawarte w komunikatach, w tym za ich zgodność z prawdą, zgodność z prawem i dokładność, a także za bezpieczeństwo ich przekazania. Użytkownik upoważnia Barry Callebaut do korzystania, w celach związanych z działalnością spółki, z wszelkich treści przesłanych lub w inny sposób przekazanych do Witryny. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek zobowiązania lub szkody wynikające z użytkowania Witryny i uzyskiwania dostępu do Witryny i zobowiązuje się zabezpieczyć spółkę Barry Callebaut przed takimi zobowiązaniami lub szkodami.
 • Spółka Barry Callebaut zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania (ale nie bierze na siebie odpowiedzialności za usuwanie, modyfikowanie lub uzupełnianie) treści niniejszej Witryny w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez powiadomienia, oraz do uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do całości lub części Witryny.
 • Użytkownik uprawniony jest do tymczasowego przechowywania stron internetowych Witryny w celu ich przeglądania na komputerze osobistym, monitorze lub urządzeniu mobilnym. Wyraźnie zabrania się jakiegokolwiek innego użytkowania.

Własność intelektualna / Wykorzystywanie treści

 • Należy założyć, że wszelkie treści udostępniane w Witrynie są chronione na mocy krajowych i międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej. Treść Witryny, w całości oraz w częściach składowych, stanowi utwór chroniony prawem autorskim, tak samo jak cały kod źródłowy wykorzystany do stworzenia Witryny. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, sposób opakowania i rozmieszczenia produktu oraz produkty przedstawione w niniejszej Witrynie są chronione prawem zwyczajowym, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie. Wszelkie obrazy, nagrania wideo, nagrania audio lub inne treści udostępnione w Witrynie stanowią własność spółki Barry Callebaut lub wykorzystywane są przez Barry Callebaut na podstawie zgody. Wymienione wyżej treści nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Barry Callebaut.
 • Obrazy, nagrania wideo, nagrania audio lub inne treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych lub w celu ich przeglądania. Konieczne jest podanie spółki Barry Callebaut jako źródła, np. „dzięki uprzejmości Barry Callebaut”. Kopiowanie obrazów, nagrań wideo, nagrań audio lub innych treści stanowiących własność Barry Callebaut bez podania spółki Barry Callebaut jako źródła jest zabronione.

Odpowiedzialność Barry Callebaut

 • Witryna, jej treść oraz produkty i usługi oferowane lub udostępniane w Witrynie lub za jej pośrednictwem oferowane są na zasadzie „taki, jaki jest” i „w zależności od dostępności”, wraz z wszelkimi wadami.
 • Spółka Barry Callebaut dokładać będzie wszelkich starań, aby Witryna zawierała aktualne i precyzyjne informacje, ale nie wydaje oświadczeń i zapewnień i nie udziela gwarancji co do dokładności, kompletności, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw autorskich przedstawionych informacji.
 • W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo spółka Barry Callebaut nie odpowiada za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie, uboczne, wtórne, szczególne lub sankcyjne straty lub szkody, w tym, między innymi, za uszczerbek na zdrowiu, utratę zysku, utratę reputacji lub utratę możliwości prowadzenia działalności wynikające z uzyskiwania dostępu do niniejszej Witryny, korzystania z Witryny lub niemożności uzyskania dostępu do Witryny, lub wynikające z powoływania się na informacje przedstawione w Witrynie. W szczególności Barry Callebaut nie odpowiada za uszkodzenie komputera lub urządzenia lub za wirusy mogące uszkodzić komputer lub urządzenie Użytkownika, utratę danych lub innej własności wynikające z uzyskania dostępu do Witryny.

Przekazywanie i ochrona danych osobowych

 • Wykorzystywanie przez Barry Callebaut danych osobowych użytkowników oraz obowiązki Użytkownika związane z ochroną prywatności Użytkownika opisane zostały w Polityce prywatności, którą znaleźć można w stopce niniejszej Witryny.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Internet jest otwartą siecią, a przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu leży poza kontrolą Barry Callebaut.

Odnośniki do innych stron

 • Spółka Barry Callebaut nie przegląda wszystkich stron internetowych powiązanych odsyłaczami z Witryną i nie odpowiada za treść stron nienależących do Witryny lub jakichkolwiek innych stron powiązanych odsyłaczami z Witryną. Uzyskiwanie dostępu do takich stron internetowych i korzystanie z nich odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

Pozostałe postanowienia

 • Informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez spółkę Barry Callebaut za pośrednictwem niniejszej Witryny podlegają przepisom prawa Szwajcarii. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Witryny lub korzysta z niej poza terytorium obowiązywania przepisów prawa Szwajcarii, Użytkownik odpowiada za przestrzeganie prawa miejscowego i stosownych przepisów.
 • Użytkownik zgadza się, że prawo Szwajcarii, bez uwzględniania jego przepisów kolizyjnych, ma zastosowanie do wszelkich spraw związanych z użytkowaniem Witryny i do niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku wystąpienia sporu Użytkownik poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w Zurychu, w Szwajcarii. Ostatnia aktualizacja niniejszych Warunków użytkowania wprowadzona została 23 listopada 2017 r. i od tej daty są one obowiązujące.